人教版课程标准实验教科书语文五年级上册复习知识点(一.基础知识)

人教版课程标准实验教科书语文五年级上册复习知识点

一、基础知识

(一)字、词

本册要求认识200个字,会写150个字。要求认识的字,分散安排在精读课文和略读课文中,在课后生字条里列出;要求会写的字,安排在精读课文后,以方格的形式排列。另外,每组课文后安排有“词语盘点”栏目,包括“读读写写”“读读记记”两栏。“读读写写”是由精读课文中会读会写的词语组成;“读读记记”是由精读和略读课文中要求认识的词语组成。另外,教材后附有两个生字表。生字表(一)是要求认识的字,200个;生字表

(二)是要求会写的字,150个。

对于这部分内容,我们可以引导学生从两大方面来归类、复习:

1、 要求会认的词语:

包括精读和略读课文中要求认识的词语,能够读准即可。对这部分内容可以依据平日学生常出现的问题,本地、本班实情,教参中的提示来进行归纳,总结出符合本班的正音题(如……出示)

(1)目的dì地 踮diǎn脚  暂zàn时  恰似sì  似shì的   美差chāi 差chà不多 奔bēn向那里分fèn外禁jīn不住 皱zhòu眉头支撑chēng  腋yè下 贪婪lán

水浒传zhuàn  犹豫yù  编biān写  某mǒu 种  伴侣lǚ   娱yú乐  心扉fēi 一阕què 呐喊nà  过瘾yǐn  囫hú囵吞枣磁cí石锻duàn炼酵jiào母 借鉴jiàn

(2)抹mā净  低头折zhé节  屡屡lǚ   甚shèn至   衰shuāi老  华侨qiáo  葬zàng身异国  颇pō负盛名  玷diàn  污 秉bǐng性  眷juàn恋  潺chán潺  婀ē娜nuó干涸hé   点缀zhuì 螃 蟹páng xiè

(3) 哺bǔ乳  即jí 使  处chǔ 理安然无恙yàng   追  逐zhuīzhú   苔藓tái xiǎn

勉强miǎn qiǎng 削xuē弱朝zhāo晖 潜qián入 倾qīng 入 粘zhān 贴较jiào 短  日晕yùn  橡栗lì  蛰zhé伏  滤lǜ出   单调diào

(4) 捕bǔ捞  操纵 cāozòng 乞qǐ求 便pián 宜 居 jū然  挑拨tiǎo 眼睑jiǎn   咂zā  嘴    翕xī动  细腻nì 流泻xiè  络luò绎yì不绝  雏chú鸟  回眸móu  榨zhà油 鲈lú鱼  皎jiǎo洁

(5)拖沓tà  谴qiǎn责  倚yǐ门  艰涩sè 怔zhèng住 打蔫niān

歧qí途 谨慎jǐn shèn 腼腆miǎn tiǎn 攥zuàn着 龟jūn裂 忙碌lù

(6)陷xiàn入 混hùn乱 瓦砾lì漆qī黑驰骋chěng 魅mèi力 凝滑如脂zhī  沉坠zhuì 浩瀚hàn  风韵yùn  顿挫抑cuò yì扬  搁gē板   剖pōu成

(7)不可估量liáng  玲líng珑剔tī透 蓬莱láiyáo瑶台 吼hǒu一声 抡lūn一个圈  崎岖qíqū 礼lǐ炮 眺tiào望

(8)停泊bó   港gǎng口  众星拱gǒng月 岷mín山   五更gēng天    奔bēn赴   干扰rǎo  旮旯gālá   在行háng

2、会读会写的词语:

主要包括精读课文中的生字词、词语盘点中“读读写写”里的词语以及“读读记记”中的四字词语,这些词语应该要求学生不仅能读准,写正确、写规范,而且要明白词语的意思,尤其是四字词语的意思。所以要通过不同的题型来考察学生。(

(八)单元看拼音写词语

yún yá   diǎn lǐ  fù zhǔ xí  wěi yuán  xié shāng   huān hū

(      ) (      ) (       )(       ) (        )  (       )

wài bīn  qíng qǐ   guāng zé   zòu qǐ  dàn shēng   sù lì

(       ) (      ) (        ) (     ) (         ) (       )

diàn niǔ   zhān yǎng  piāo fú  qí bīng   sǎng zǐ   sù jìng

(       )(         )(      )  (      ) (       ) (       )

gòng chǎn dǎng  yuǎn zhēng  huì jí  àn zhào   yù dìng

(             ) (         ) (     ) (       ) (       )

pái liè  bō làng  fèn dòu xuān gào zhuāng yán  xuǎn jǔ

(      ) (      ) (      )(       )(         ) (      )

guāng míng wàn shuǐ qiān shān sì miàn bā fāng cì xù

(         )(                 )(              )(     )

páishāndǎohǎi    yè yǐ jì  rì     duānduānzhèngzhèng  xiōngtáng

(                     )  (                )   (                               )  (              )

(七)单元看拼音写词语

gūliàng sǔn shī   huáng jiā yuán lín    líng lóng tītòu

(      )(         )(                          )(                  )

háng zhōu péng lái yáo tái  hóng wěi  sòng dài qīn rù

(        )(              )(        )(      )(     )

tǒng yī xiāo huǐ huī jìn guī bǎo lóng wáng miào rèn wù

(     )(      )(      )(      )(           )(    )

xìng gě  dà hǒu mǎn qiāng nù huǒ qí qū shī tǐ mín shān

(      ) (      )(               )(    )(     )(      )

zhǎn dìng jié tiě  zhuì luò báo zǐ chóu hèn  tiào wàng

(                ) (       )(     )(       ) (       )

diàn táng  jìn fàn zhuǎn yí  yǎn hù  háo mài  ní wán

(        ) (     ) (      ) (      ) (      ) (     )

jǔ shì wén míng  zhòng xīng gǒng yuè tíng tái lóu gé

(              ) (                  ) (              )

shī qíng huà yì  tiān nán hǎi běi   qí zhēn yì bǎo

(             )  (              )   (             )

(六) 单元看拼音写词语

luò shān jī  hùn luàn  xī rì  fèi xū jí bù jué wàng

(         )(       )(     )(    )(   )(      )

qīng gē màn wǔ bào zhà  wǎ lì  zá guō mài tiě

(           )(       )(    )(             )

chàn dǒu  kāi pì  pò làn bù kān zāo gāo  qǐ dí

(      )(     )(            )(     )(      )

lǒu zhù  zì háo  téng xiě  wèi zhì gōng sī  qí miào

(     )(     )(       )(      )(     )(       )

chū bǎn cí xiáng qí tú jǐn shèn jìng yǎng  pàn duàn

(    )(      )(    )(      )(        )(        )

xì jù  yán lì líng gǎn chuàng zuò yuán quán jǐng gào

(    )(    )(     )(       )(       )(      )

tí xǐng  bǎ wò jí duān yī rú jì wǎng  dé yì yáng yáng

(      )(    )(    )(            )(              )

ān dùn  jiān dìng  wā jué  tàn xī  bēi tòng  yōng bào

(     )(       )(      )(    )(       )(     )

què shí  duàn yán huān shēng xiào yǔ  mǎn huái xìn xīn

(      )(      )(                 )(              )

(四)单元看拼音写词语

bǔ lāo  yú ěr  jiàn qǐ  yú gōu  xiǎo xīn yì yì

(    )(    )(      )(     )(             )

cāo zòng  yú sāi  jiǎo jié  zuǐ chún  jǔ sàng  yòu huò

(     )(      )(       )(       )(      )(      )

gào jiè shí jiàn  bàn mǔ  pǐn cháng  fēn fù  máo tíng

(     )(      )(      )(       )(      )(       )

zhà yóu shí liú  fù jìn  huī yìng  jù liè  shàng gōu

(    )(      )(     )(       )(     )(        )

bǎi tuō  zhēng biàn qǐ qiú  lǚ tú  yán gé  yǒng jiǔ

(      )(        )(     )(     )(     )(      )

qǐ shì  shōu huò  pián yí   kě guì  ài mù  fēn biàn

(    )(       )(       )(      )(    )(       )

tǐ miàn yín guāng shǎn shǎn bù róng zhēng biàn yīyībùshě

(     )(                )(                )(        )

(三)单元看拼音写词语

jīng yú  féi zhū shàng‘ è   bǔ rǔ  lǜ chū   dù zǐ

(     )(      )(        )(     )(     )(     )

fèi bù  ǎi xiǎo  pàn duàn tāi shēng  mù qián  tuì huà

(     )(     )(       )(        )(       )(      )

chuí zhí jīng yàn shòu mìng  dào qiè  xián yí  jiā sī

(      )(      )(        )(     )(      )(     )

ān rán wú yàng  ǒu duàn sī lián  zhān tiē  zào yīn

(           )(             )(       )(       )

fèi shuǐ  tè zhēng  zhēn guì jí cù   bào jǐng  fàn zuì

(      )(      )(      )(     )(       )(      )

jīn shǔ  yín háng  tú zhǐ  jí shǐ  guī dìng chuāng lián

(     )(       )(     )(     )(      )(         )

bǎo chí jí zhōng chù lǐ duì fù yán zhì qí jì bó wù guǎn

(    )(      )(    )(     )(     )(   )(        )

(二)单元看拼音写词语

yōu chóu sāi biān  shèn zhì  xì chóu zǐ wū hū  piāo bó

(      )(      )(       )(         )(     )(     )

suǒ wèi  shū lǐ  shuāi lǎo shǒu juàn huá qiáo  gǔ  qì

(     )(     )(       )(        )(       )(     )

wéi dú  dùn shí xī hǎn lí bié  dà dǐ   jīng shén

(     )(    )(     )(     )(     )(       )

pǐn gé  líng hún mín zú  qì jié  mó nán  qī líng

(    )(      )(     )(      )(     )(      )

jìng yù  bì jìng  zhēn cáng  lèi yǎn méng lóng

(     )(      )(       )(                 )

néng shū shàn huà  dǐng tiān lì dì  dī tóu zhé jié

(               )(              )(              )

pō fù shèng míng xiāng piāo shí lǐ shǒu wàng xiāng zhù

(             )(                )(                  )

(一)单元看拼音写词语

qiè dú chǎo cài guō sháo  diǎn qǐ jiǎo  è láng  jù pà

(    )(      )(       )(            )(     )(     )

chōng zú wū yán zhòu méi tóu fàn wǎn zhēn suān  shūguì

(      )(     )(          )(     )(       )(     )

zhī chēng āi yō  bàn lǚ  yú lè  bǎi yīn hé  yī tàng

(      )(    )(      )(    )(         )(      )

háo bù yóu yù  bèi sòng  líng cì  biān xiě  mǒu zhǒng

(           )(       )(      )(       )(         )

zhāo pái dān yōu  jí qiè  huán jìng  zhī qù  yì yì

(      )(      )(     )(       )(     )(     )

guāng gù  kǒng pà  lǐ yóu  qí shí  gǔ lì  huán rào

(      )(       )(     )(     )(    )(       )

yú lè  gǎn tàn zhōu yóu  sī kǎo  pǐn wèi piàn duàn

(    )(     )(       )(    )(      )(         )

hū lüè  fāng shì  qīng pén dà yǔ  luò yáng  yú guān

(    )(      )(             )(        )(      )

sī chóu nà pàn qiān zhàng  líng hún  lǚ lǚ yōu fāng

(      )(     )(       )(        )(             )

zàng shēn jī cháng lù lù gǔn guā làn shú  rú zuì rú chī

(      )(            )(             )(            )

bēi huān lí hé  qiān piān yī lǜ   xīn ān lǐ dé

(            )(            )(             )

liú guāng yì cǎi  fú xiǎng lián piān qiān cháng guà dù

(             )(                 )(                 )

bié chū xīn cái  niàn niàn bù wàng jīn jīn yǒu wèi

(            )(                )(              )

hú lún tūn zǎo  rú jī sì kě   yǔ zhòng bù tóng

(            )(            )(               )

ǒu xīn lì xuè  tiān cháng rì jiǔ  bù qiú shèn jiě

(           )(                )(               )

bù yán ér yù  dà xiǎn shēn shǒu

(         )(                )

四字词语解释:

饥肠辘辘:饿得肚子直叫。

依依不舍:留恋,不忍分离。

滚瓜烂熟:形容朗读、背诵得熟练流利。

毫不犹豫:一点也不迟疑,坚决果断。文中指在常人难以作出选择的问题上,自己会坚决地选择一本书,表达了对书喜爱的程度,鲜明地亮出了自己的观点。

流光溢彩:流动的光影,满溢的色彩。形容色彩明丽。

津津有味:指吃得很有味道或谈得很有兴趣。文中指看画片时非常有兴趣。

天长日久:形容长久。

如醉如痴:形容神态失常,失去自制。文中指作者读书读到入迷的程度。

浮想联翩:浮想:飘浮不定的想象;联翩:鸟飞的样子,比喻连续不断。指许许多多的想象不断涌现出来。文中指作者读书进入意境,产生许多联想。

悲欢离合:悲伤、欢乐、离散、聚会。泛指生活中经历的各种境遇和由此产生的各种心情。

牵肠挂肚:牵,拉。形容十分惦念,放心不下。

如饥似渴:形容要求很迫切,好像饿了急着要吃饭,渴了急着要喝水一样。

不言而喻:喻:了解,明白。不用说话就能明白。形容道理很明显。

囫囵吞枣:把枣整个咽下去,不加咀嚼,不辨滋味。比喻对事物不加分析思考。

黯然神伤:心情不愉快,无精打采的样子。

千篇一律:一千篇文章都一个样。文中指文章公式化,非常机械、乏味。

不求甚解:指只求懂得个大概,不求深刻的了解。

大显身手:显:表露,表现;身手:指本领。充分显示出本领和才能。

别出心裁:另有一种构思或设计。指想出的办法独创一格,与众不同。

与众不同:跟大家不一样。

念念不忘:念念,一遍遍地思念,时刻思念,永不忘记。

呕心沥血:比喻极度劳心苦思。

倾盆大雨:雨大得像盆里的水直往下倒。形容雨大势急。

心安理得:得:适合。自以为做的事情合乎道理,心里很坦然。

朵朵冷艳,缕缕幽芳:冷艳,形容花耐寒而艳丽。幽芳,形容香味清淡而芬芳。冷艳和幽芳写出了梅花的清高品格。

颇负盛名,就是名气很大。

不甚在意:不太在意。

星罗棋布:像天上的群星和棋盘上的棋子那样罗列分布。形容数量众多,散布的范围很广。

大喜过望:望,希望。所得超过了原来的期望,因而特别高兴。

心灵手巧:心思灵敏,手艺精巧。

络绎不绝:络绎,往来不断,前后相继。形容过往的人或车辆连接不断。

斑斑驳驳:指一种颜色中夹杂有别种颜色,花花搭搭的;也指阳光透过物体的缝隙照射下来,形成许多不规则的光点,明明暗暗的。本文指吊兰的叶子在阳光下明明暗暗,颜色不一,相互交错。

生意葱茏:文中形容草木生长旺盛,充满生命活力。

水滴石穿:比喻学习或者做事只要有恒心,坚持不懈,就能够战胜困难,取得成功。

失魂落魄──形容极度惊慌,行动失常的样子。

震耳欲聋──耳朵都震得快要聋了。形容声音很大

得意扬扬:称心如意,感到非常满意的样子。

一如既往:跟过去一样。

喋喋不休:说话没完没了。

雪上加霜:比喻由于另外的原因使祸事加深。

按图索骥:照图上画的样子去寻求好马。本文是说照样子做。

忐忑不安:心神不定,心中不安。

毫无疑义:一点不怀疑。

不可估量:“估量”是推算、计算的意思。“不可估量”是说圆明园的毁灭损失巨大,无法计算。

众星拱月:无数星星环绕着月亮,比喻许多东西围绕着一个中心。“

金碧辉煌:形容建筑物异常华丽,光彩夺目。

玲珑剔透:“玲珑”,精致灵巧;“剔透”,剔除多余的部分,使透空明晰。“玲珑剔透”,形容器物小巧玲珑,精致奇妙。

全神贯注:贯注,精神、精力集中。全部精力集中在一点,形容注意力高度集中。

居高临下:处在高处,俯视下面。形容处于有利的地位。

昂首挺胸:仰着头挺着胸无所畏惧的样子。

斩钉截铁”比喻处理事情或说话坚定果断,毫不犹豫。

夜以继日:以,用来。用晚上的时间接上白天,形容日夜不停。

小心翼翼:非常小心,丝毫不敢疏忽。

不容争辩:不允许争论,辩解。

安然无恙:是形容平安,没有受到一点儿伤害。本课指夹丝玻璃非常坚硬,受到猛击,仍不会伤人。

藕断丝连:原是比喻表面上好像已经断了,实际上仍有牵连。本文是指玻璃虽然碎了,但玻璃片仍粘在一起,不会四处飞溅伤人。

大公无私:指办事公正,没有私心。现多指从集体利益出发,毫无个人打算。

四面八方:指各个方面或各个地方。

排山倒海:推开山岳,翻倒大海。形容来势猛,力量强盛,声势浩大。

万水千山:形容路途遥远.。

端端正正:物体各部分保持应有的平衡状态。

亭台楼阁:泛指建造在园林庭院中供游憩欣赏的建筑。

诗情画意:像诗画里所描摩的能给人以美感的意境。

天南海北: 形容距离遥远的不同地区。亦形容(谈话)漫无边际。

奇珍异宝:珍异难得的宝物。

满腔怒火:心里充满着极大的愤怒。

悬崖绝壁:形容山势险峻。

欢声笑语:又说又笑,气氛欢快热烈。

破烂不堪:破破烂烂的不成样子。

满怀信心:心中充满自信心。

大吃一惊:形容对发生的事感到十分意外。

来日方长:将来的日子还长着呢。表示事有可为或将来还有机会。

聊胜于无:比没有要好一点。

源源不断:形容接连不断。

受用不尽:得到的好处一生也用不完。

轻松自在:感到非常轻松愉快,做什么事都顺心。

不动声色:在紧急情况下,说话、神态仍跟平时一样没有变化。形容非常镇静。

银光闪闪:闪着的银光特别耀眼。

古往今来:历数过去的,再看看现在有的。

庞然大物:高大的样子。指高大笨重的东西。现也用来形容表面上很强大但实际上很虚弱的事物。

气象万千:形容景象或事物壮丽而多变化。

风欺雪压:形容在恶劣的环境中生存。

顶天立地:头顶青天,脚踏大地;形容身躯魁伟;形容堂堂正正,志向远大,气概不凡。

低头折节:低下头,丧失气节,屈服于他人。

能书善画:书法又好绘画又好,形容多才多艺。

香飘十里:形容香气浓郁。

守望相助:为了对付来犯的敌人或意外的灾祸,邻近各村落互相警戒,互相援助。

同仇敌忾:指全体一致痛恨敌人

临危不惧:遇到危难,一点也不害怕。

勇往直前:勇敢地一直向前进。

前仆后继:前面的冲上去了,后面的紧跟上来。形容不断投入战斗,奋勇冲杀向前。

力挽狂澜:比喻尽力挽回危险的局势。

中流砥柱:在某个领域举足轻重.。

大义凛然:由于胸怀正义而神态庄严,令人敬畏。

豪情壮志:豪迈的情感,远大的志向。

不屈不挠:比喻在压力和困难面前不屈服,表现十分顽强。

披荆斩棘:比喻在创业道路上或前进道路上清除障碍,克服困难。

奋发图强:振作精神,以求强盛。

励精图治:振奋精神,想办法治理好国家。

众志成城:万众一心,象坚固的城墙一样不可摧毁。比喻团结一致,力量无比强大。

舍生取义:牺牲自己,获取正义。

任重道远:比喻责任重大,要经历长期的奋斗。

再接再厉:。比喻继续努力,再加一把劲。

五年级上册形近字(同音字)组词:

窃(      )    婉(      )  痛(      )   杖(      )

切(      )    惋(      )  通(      )   账(      )

抄(      )    酸(      )  零(      )   槐(      )

吵(      )    峻(      )  铃(      )   魂(      )

炒(      )    撑(      )  篇(      )   魄(      )

窝(      )    掌(      )  偏(      )   楼(      )

锅(      )    柜(      )  编(      )   搂(      )

惦(      )    距(      )  遍(      )   缕(      )

踮(      )    拒(      )  某(      )   悠(      )

饿(      )    铝(      )  谋(      )   幽(      )

鹅(      )    吕(      )  媒(      )   优(      )

俄(      )    侣(      )  骆(      )   藏(      )

蛾(      )    娱(      )  洛(      )   葬(      )

具(      )    误(      )  络(      )   脏(      )

惧(      )    蜈(      )  榆(      )   愁(      )

俱(      )    盒(      )  愉(      )   仇(      )

充(      )    合(      )  豫(      )   甚(      )

允(      )    躺(      )  拌(      )   基(      )

瞻(      )    淌(      )  畔(      )   绸(      )

檐(      )    趟(      )  伴(      )   稠(      )

碗(      )    诵(      )  帐(      )   呜(      )

湾(      )    桶(      )  胀(      )   鸣(      )

五年级上册形近字组词

谓(      )    肺(      )  噪(      )   皎(      )

胃(      )    沛(      )  燥(      )   绞(      )

梳(      )    魏(      )  废(      )   阻(      )

流(      )    矮(      )  费(      )   沮(      )

哀(      )    叛(      )  劳(      )   诱(      )

衰(      )    叛(      )  捞(      )   透(      )

捐(      )    胎(      )  饵(      )   械(      )

绢(      )    抬(      )  耳(      )   戒(      )

鹃(      )    苔(      )  贱(      )   诫(      )

娇(      )    盗(      )  践(      )   亩(      )

骄(      )    道(      )  溅(      )   尝(      )

侨(      )    嫌(      )  钩(      )   常(      )

鲸(      )    歉(      )  沟(      )   芬(      )

惊(      )    谦(      )  构(      )   吩(      )

猪(      )    夹(      )  翼(      )   俯(      )

猎(      )    恙(      )  纵(      )   附(      )

鳄(      )    样(      )  丛(      )   咐(      )

腭(      )    藕(      )  啪(      )   矛(      )

滤(      )    偶(      )  拍(      )   茅(      )

虑(      )    粘(      )  鳃(      )   窄(      )

堵(      )    躁(      )  腮(      )   榨(      )

肚(      )    澡(      )  狡(      )   留(      )

五年级上册形近字组词

溜(      )    震(      )  镇(      )   宋(      )

榴(      )    振(      )  慎(      )   颂(      )

衫(      )    羔(      )  填(      )   浸(      )

杉(      )    糕(      )  捐(      )   侵(      )

混(      )    毫(      )  损(      )   统(      )

棍(      )    豪(      )  黄(      )   充(      )

昔(      )    誊(      )  皇(      )   销(      )

惜(      )    眷(      )  拢(      )   消(      )

虚(      )    置(      )  笼(      )   魂(      )

墟(      )    司(      )  珑(      )   瑰(      )

蔓(      )    吵(      )  剔(      )   魄(      )

漫(      )    秒(      )  踢(      )   尽(      )

慢(      )    妙(      )  杭(      )   烬(      )

瞒(      )    版(      )  吭(      )   宙(      )

曼(      )    板(      )  坑(      )   庙(      )

疾(      )    慈(      )  炕(      )   雾(      )

暴(      )    瓷(      )  抗(      )   务(      )

爆(      )    详(      )  来(      )   葛(      )

砾(      )    祥(      )  莱(      )   褐(      )

栎(      )    歧(      )  洪(      )   吼(      )

砸(      )    祈(      )  宏(      )   腔(      )

颤(      )    勤(      )  雄(      )   控(      )

五年级上册形近字组词

倚(      )    崖(      )  钮(      )   宋(      )

崎(      )    涯(      )  纽(      )   颂(      )

驱(      )    岷(      )  扭(      )   擒(      )

岖(      )    民(      )  檐(      )   侵(      )

户(      )    典(      )  瞻(      )   统(      )

尸(      )    点(      )  佛(      )   充(      )

斩(      )    副(      )  拂(      )   销(      )

砍(      )    幅(      )  倚(      )   消(      )

坠(      )    委(      )  骑(      )   魂(      )

队(      )    伟(      )  燥(      )   瑰(      )

泡(      )    协(      )  澡(      )   魄(      )

雹(      )    胁(      )  桑(      )   尽(      )

仇(      )    宾(      )  嗓(      )   烬(      )

抽(      )    滨(      )  党(      )   宙(      )

狠(      )    泽(      )  坑(      )   庙(      )

恨(      )    择(      )  炕(      )   雾(      )

痕(      )    译(      )  抗(      )   务(      )

眺(      )    凑(      )  来(      )   葛(      )

跳(      )    揍(      )  莱(      )   褐(      )

仇(      )    奏(      )  洪(      )   吼(      )

丸(      )    诞(      )  宏(      )   腔(      )

颤(      )    延(      )  雄(      )   控(      )

题型:

(1)看拼音写词语

例:看拼音写词语:

yú   gōu      jǔ  sàng      yòu huò      gào jiè      pǐn cháng

(      )    (       )   (      )   (       )  (        )

(2)正音

例:在正确的读音下画“——”:

乞 求(qǐ   qí )   居然(jù   jū )   挑拨(tiǎo   tiāo)

划去画线字错误读音:

潜 入(qián  qiǎn) 削弱(xuē  xiāo) 日 晕(yùn  yūn)

(3)形近字组词;换偏旁组新字、组词;同音字组词;多音字组词。

例:形近字组词或换偏旁组新字再组词

溅(     )皎(     )  榴  (      )  附  (     )

践(     )绞(     )      (      )      (     )

划掉错误的字并完成词语(同音字辨析)

(废  费)物利用    和(协  谐)  夜(以  已)继日

同音字组词:

根据“jiàn”的音,我能写出三个不同的字,再组词。

Jiàn   (    )

(    )

(    )

多音字组词:

较(     )     处(      )    朝(      )    调(       )

(     )       (      )     (      )     (       )

(4)四字词语填空(包括补充成语)及运用

补充词语:

安然无(    )   (    )断(    )连     (    )然大(    )

蛰(    )不动    晚(    )朝(    )    (    )(     )迷雾

(5)查字典方法及相关灵活运用。

(a)“兽”字用音序查字法应先查音序(  ),再查音节(  );用部首查字法应先查(   )部,再查(  )画;用数笔画查字法应查(  )画。

(b)“禽”字不知道它的读音,应选用(  )查字法。

“擒”字知道它的读音,应选用(   )查字法。

(6)在具体语境中,能够判断出一个字的不同意思

在具体语境中,能判断一个字的不同意思。

例:“拂”在字典中有如下解释:(1)轻轻擦过(2)甩动、抖(3)违背

“老先生很生气,站起来拂袖而去。”这句话中的“拂”字的正确解释应是(   )

(7)扩词:

窃(     )(    )(    )(    )趟(    )(    )(    )(     )

(三)积累

1、1、9篇诗文(文章5篇:3、15、19、21、22课,古诗3篇,现代诗1篇, 5课的三首诗词,虽然课后要求默写1、2首;第25课)

(1)背诵的段落要求学生会背写。

(2)第5课知识点:

(a)词语解释:

只隔:仅仅相隔。  数重山:几座大山。  绿:吹绿。 还:回家。 泊船:停船靠岸。 间:相隔。意万重:形容要表达的意思很多。复恐:又担心。 行人:捎信的人。 开封:把封好的信拆开。 榆关:山海关。 那畔:那边,此处指关外。聒:声音嘈杂。

(b)重点诗句意思:

“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”:春风又吹绿了长江两岸,明月什么时候才能照着我回到家乡。

“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。”:秋风乍起,客居洛阳城的诗人想写封信,给远在家乡的亲人,表达自己思乡怀亲的心情,可是要说的话太多了,竟不知从何说起。

“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,”:又是刮风,又是下雪,将士们从睡梦中醒来,再也睡不着了,不禁思念起故乡来。

(c)其他知识点:

三首古诗词所要表达的主题都是(思乡怀亲),但是表达的方法各异,《泊船瓜洲》是(写景抒情),《秋思》则是(叙事抒情),《长相思》则(融写景与叙事于一体)。

“春风又绿江南岸”的“绿”字,形象鲜活,春意盎然,读来仿佛有阵阵春风扑面。

(3)第25课知识点:

(a)词语解释:

万水千山:形容山无数,水无数,隐含着困难多、艰险多。

等闲:平平常常的意思。

逶迤:弯弯曲曲连绵不断的样子。

细浪:小浪花。

磅礴:气势雄伟,这里指山势高大、险峻。

走泥丸:小泥球在脚下滚过去。

云崖:高耸入云的山崖。

大渡:指大渡河。

铁索寒:十三根铁索给人以深深的寒意。

尽开颜:全都喜笑颜开。

(b)重点诗句意思:

“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”:五岭山脉那样高低起伏,绵延不绝,可在红军眼里不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山那样高大雄伟,气势磅礴,可在红军看来,不过像在脚下滚过的泥丸。

“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”:金沙江两岸悬崖峭壁,湍急的流水拍击着两岸高耸的山崖,给人以温暖的感受(暗示红军巧渡金沙江后的欢快心情);大渡河上的泸定桥横跨东西两岸,只剩下十几根铁索,使人感到深深的寒意(暗示红军飞夺泸定桥的惊险悲壮)。

(c)其他知识点:

本课是毛泽东在红军长征胜利结束时写下的一首诗。全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,赞颂了中国工农红军的革命英雄主义和革命乐观主义精神.

这是一首七言律诗,全诗共八行,每行七个字,每两行为一句,共四句,分首联、颔联、颈联、尾联。

作者先用“逶迤”和“磅礴”的夸张手法极言山势雄险,用的是“扬”的手法,而后用“细浪”和“泥丸”的比喻手法言其渺小,用的是“抑”的手法,这抑扬之间更显出红军的伟大。“腾”与“走”的拟人化动态描写,使静止的山有了生气,大山与红军都灵动起来。

一“暖”一“寒”,既写出了天气情况,又写出了心理感受。作者以两种感觉互相对比,既表达了红军渡过金沙江后的喜悦,又表现了夺取泸定桥的惊心动魄,足见红军的神勇无比。

一“拍”一“横”一动一静。以自然环境寄寓无限感慨,极具气势。

翻越“千里雪”的岷山,其困难程度超过五岭和乌蒙山,但由于胜利在望,心情舒朗,“喜”由心生,眼中望去的风雪交加路也就变得美不胜收了。写出了红军翻过雪山后一片欢腾的喜悦,同时预示了长征的最后胜利

2、每个单元《回顾拓展》中的日积月累。

(1)古代关于读书的名句.另外再积累几句关于读书的诗句:“读书以过目成诵为能,最是不济事。 ——郑板桥”; “书籍是人类进步的阶梯。” ——高尔基 “理想的书籍是智慧的钥匙。” ——托尔斯泰

“书富如入海,百货皆有。----苏东坡”……..

第一单元日积月累中名句的含义:

一日无书,百事荒芜:读书要持之以恒,一日不可间断。这是《三国志》的作者陈寿的名言。

读书破万卷,下笔如有神:大量阅读,写作时就会如有神助。这是唐代大诗人杜甫《奉赠韦左丞二十二韵》中尽人皆知的名句,点明了阅读积累与写作倾吐间的关系。

书犹药也,善读之可以医愚:这是汉代刘向的名句。是对会读书重要性的比喻说法。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟:意思是在少年时不知道发愤苦读,等老了再想读书就迟了,应该珍惜时光。这是唐代书画家颜真卿《劝学》诗中的名句。原诗为“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时,黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”

读书有三到,谓心到、眼到、口到:谓,叫做。读书要精神专一,全神贯注口惟心诵,才能有所得。引自朱熹的《训学斋规》,原文为“读书有三到,谓心到、口到、眼到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎。”朱熹是南宋时期理学大家,又是著名的教育家。他一生大部分时间都在读书和教书,提出过许多精辟的见解,对于今人,仍有启示和借鉴的作用。

(2)表达思乡的诗句。除了第5课的和日积月累二的,额外积累几句:“露从今夜白,月是故乡明”;“举头望明月,低头思故乡。”。。。。。。

(3)描写春夏秋冬四个季节风的不同特点的诗《四时之风》

(4)富有警戒意义的名言佳句。

“世上无难事,只怕有心人。”这是一句汉族谚语,意思是说,只要肯下决心去做,世界上没有什么办不好的事情,困难总是可以克服的。意思相近的谚语还有:“世上无难事,只要肯登攀”“路在人走,事在人为”“不怕无能,只怕无恒”“有志者,事竟成”等。

“欲要看究竟,处处细留心。”这句话的意思是:想要把事情(问题)搞清楚、弄明白,那就要处处注意观察。这句话点明了平时养成注意观察的良好习惯的重要性。

“虚心万事能成,自满十事九空。”虚心,不自以为是,这句话的意思是:虚心能帮助你把许许多多的事办成功;而自以为是,骄傲自满,那十件事可能会有九件办不成,也就是说事情办成的可能性就很小了。这句话从正反两方面说明了虚心学习的重要。

“滴水能把石穿透,万事功到自然成。”滴水,一滴一滴往下落的水。功,功夫和力气。自然,理所当然。这句话说的是:滴水可以穿石,只要有恒心,不怕花时间和力气,坚持下去,事情就一定能成功。

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”这句话的意思是:宝剑的锋利,需要经过反复磨砺,梅花的清香是经历了严冬的考验才释放出来的。人要成材,事要成功,都得付出代价,经历考验。和这句谚语相似的还有:“不经一番彻骨寒,哪来梅花扑鼻香”等。

(6)关于诚信、孝敬、立志的名言警句。

第一句是有关诚信的;第二、三句是孝敬方面的;第四句是立志方面的。

(7)这些成语都是与专题“不忘国耻,振兴中华”密切相关,充满激励性,都是褒义词。

发愤图强方面:奋发图强、励精图治、

团结一心方面:同仇敌忾、众志成城

勇敢顽强方面:临危不惧、勇往直前、不屈不挠、大义凛然、披荆斩棘、前仆后继、舍生取义力挽狂澜

(8)毛泽东的词《卜算子咏梅》,作者通过这首词鼓励大家敢于蔑视困难,战胜困难。

这部分知识不仅要让学生会背会写,而且要灵活运用。所以在复习时,我们要先归类、总结,再以不同的形式来考察学生。如:

(1)填空(2)根据意思写名言、警句或谚语等(3)造句或写话练习

例如:

(2)填空:

春风又绿江南岸,(                        ) 。这首诗的题目叫(      )它的作者是(   ),你知道他的其他诗吗?请写出题目 (                         )

(3)积累运用:

1、世上无难事,                 。

2、欲要看究竟,                        。

3、滴水能把石穿透,                。

4、                  ,梅花香自苦寒来。

5、虚心万事能成,                          。

像第一句的谚语还有:                                             。

请从以上句子中选择一句写一段话:

请写出有关“冬风“特点的诗句:

(3)依据语境写句子:

大书法家王羲之七岁时就跟书法家卫夫人习字。他每次练完字都要到水池里洗毛笔,坚持练了两三年,结果水池变成了墨池,他写字的技巧也日渐娴熟,但他还是坚持不懈地练字,最后终于成了颇负盛名的大书法家。这让我们想起那句名言:(“滴水能把石穿透,万事功到自然成”或“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”。)


相关内容

 • 七年级语文(人教版)上册教育教学计划[1]

  七年级上册语文教学计划 王家坝中心学校 施仕华 根据我校教育教学工作的总体要求,便于有序的组织教育教学,顺利完成本学期的语文教育教学任务,全面提高学生的语文应用能力和语言文化修养素质,制定语文教学计划如下: 一.计划的指导思想 2011年版 ...


 • 人教版八年级上册语文教学计划

  人教版八年级上册语文教学计划 一、教材简析  人教版《义务教育课程标准实验教科书•语文》七~九年级教材中,八年级上、下册属于一个阶段,这两册教材在编排上呈现出来的共同点是各单元仍以专题组元,但同时也兼顾文体。八年级上册四个现代文单元的专题 ...


 • 老百晓语文网 人教版(课标本)小学语文第五册 课文目录

  设为首页 | 加入收藏 首页 | 同步教材 | 教学论文 | 语文附件 | 作文教学 | 计划总结 | 班主任工作 人教版(课标本) 小学语文 人民教育出版社 义务教育课程标准教科书 第一册(一年级上册) 第二册(一年级下册) 第三册(二年 ...


 • 教科书(人教版)语文一年级上册

  义务教育课程标准实验教科书(人教版)语文一年级上册 识字二第二课<自选商场>第一课时 说 课 稿 潮州市饶平县师范附属小学 林树娜 <自选商场>第一课时说课稿 饶平县师范附属小学 林树娜 说教材 一.内容简析: &l ...


 • 人教版八年级语文教学计划

  这篇关于<人教版八年级语文教学计划>,是本站特地为大家整理的,希望对大家有所帮助! 一.教材简析 人教版<义务教育课程标准实验教科书•语文>七-九年级教材中,八年级上.下册属于一个阶段,这两册教材在编排上呈现出来的共 ...


 • 小学语文四年级上册教学计划&not;

  小学语文四年级上册教学计划­ ­ 四年级要完成由中年级向高年级的过渡。通过学习,要能达到课程标准规定的中年段的教学目标,为高年级的语文学习打下良好的基础。这个基础除了扎实的语言文字的基础外,还包括良好的学习习惯和学习兴趣。特别是学生在低年级 ...


 • 六年级下册语文教材分析

  六年级下册语文教材分析 马建兴 <义务教育课程标准实验教科书语文六年级下册>是小学阶段的最后一册教材,同时也是第三学段的最后一册教材.我现就本册教材的基本结构.教材的主要特点作简要的介绍: 一.教材的基本结构 教材继续按专题组织 ...


 • 一年级上册语文课程纲要

  小学语文一年级上册课程纲要 课程名称:小学语文一年级上册 课程类型:基础型课程 教材来源:人教版义务教育课程标准实验教科书一年级上册 适用年级:小学一年级 课时安排:我开学了 3课时 识字 30课时 汉语拼音 40课时 课文 37课时 语文 ...


 • 人教版七年级上册语文课程纲1

  人教版七年级上册语文课程纲要2014 课程类型:义务教育必修课程 教学材料:<义务教育课程标准试验教科书语文七年级上册> 设计者: 授课时间:5节×18周=90课时(含期中.期末考试及复习) 授课对象:初中七年级学生 背景 理论 ...


 • 初中八年级语文上册教学计划

  这篇关于<初中八年级语文上册教学计划>,是本站特地为大家整理的,希望对大家有所帮助! 一.教材简析 人教版<义务教育课程标准实验教科书•语文>七-九年级教材中,八年级上.下册属于一个阶段,这两册教材在编排上呈现出来的 ...